Danh sách tuyến đường

Danh sách tuyến đường cho bạn tiện theo dõi

STT Tên
1 Phnom Penh - Sài Gòn ( AirBus Limousine )
2 Sài Gòn - Phnom Penh ( VIP Limousine )
3 Kohrong Island - Sihanoukville
4 Sihanouk Ville - Koh Chang
5 Siem Reap - Sihanoukville ( Hotel Bus)
6 Siem Reap - Phnom Penh (Hotel Bus)
7 Siem Reap - Phnom Penh ( VIP 31 Seat )
8 Sihanoukville - Phnom Penh (Hotel Bus)
9 Phnom Penh - Bangkok (Hotel Bus)
10 Bangkok - Phnom Penh (Hotel Bus)
11 Sài Gòn - Sihanoukville ( VIP 16 Seat)
12 Sài Gòn - Siem Reap ( Ghế VIP + Giường )
13 Open Bus Sài Gòn - Siem Reap
14 Sihanouk ville - Sài Gòn ( VIP bus )
15 Phnom Penh - Siem Reap ( VIP 31 Seat )
16 Sihanouk Ville - Siem Reap ( Transit )
17 Siem Reap - Bangkok (16seats )
18 Kampot - Siem Reap ( Sleeping Bus )
19 Bavet - Sài Gòn
20 Phnom Penh - Battambang VIP- Limousine
21 Phnom Penh - Sài Gòn
22 Sài Gòn - Battambang ( Ghế VIP + Giường )
23 Siem Reap - Sihanouk Ville ( Transit )
24 Sihanoukville - Phnom Penh ( AirBus )
25 Siem Reap - Kampot ( Sleeping Bus )
26 Sài Gòn - Mộc Bài - Sài Gòn
27 Sài Gòn - Phnom Penh
28 Phnom Penh - Kampot ( VIP Bus )
29 Sài Gòn - Sihanoukville ( Ghế VIP + Giường )
30 Phnom Penh - Sihanoukville ( AirBus )
31 Sài Gòn - Phnom Penh (Thái Dương Limousine)
32 Sài Gòn - Cửa Khẩu Bavet
33 Kampot - Phnom Penh ( VIP Bus )
34 Phnom Penh - Sihanoukville (Hotel Bus)
35 Sihanoukville - Kohrong Island
36 Phnom Penh - Siem Reap Sleeper Bus
37 Sài Gòn - Battambang ( VIP Limousine )
38 Sihanoukville - Siem Reap ( Hotel Bus)
39 Kohrong Samloem - Sihanoukville
40 Sài Gòn - Phnom Penh- Bangkok (Transit)
41 Sihanoukville - Phnom Penh (VIP Van)
42 Siem Reap - Phnom Penh (VIP Van)
43 Phnom Penh - Siem Reap Hotel Bus
44 Phnom Penh - Bangkok (16seats )
45 Sihanoukville - Kohrong Samloem
46 Sài Gòn - Siem Reap ( VIP 16 Seat )
47 Bangkok - Phnom Penh (16Seats)
48 Siem Reap - Sài Gòn ( Giường + Ghế VIP)
49 Sihanoukville - Sài Gòn ( Giường + Ghế VIP)
50 Siem Reap - Bangkok
51 Phnom Penh - Sài Gòn ( VIP Limousine )
52 Siem Reap - Sài Gòn (Transit )
53 Siem Reap - Phnom Penh ( AirBus Limousine )
54 Phnom Penh - Sihanoukville (VIP Van)
55 Sài Gòn - Sihanoukville - Sài Gòn
56 Phnom Penh - Siem Reap ( AirBus Limousine )
57 Sài Gòn - Phnom Penh ( AirBus Limousine )
58 Phnom Penh - Siem Reap (VIP Van)
59 Sài Gòn - Siem Reap ( đi 27 về 1 )
60 Sài Gòn - Sihanoukville ( đi 27 về 1 )

Tổng đài hỗ trợ

19009227